DISCLAIMER

Gebruiksvoorwaarden voor de Werken bij Pearle Opticiens website

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden ("Disclaimer") zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van WerkenbijPearle, onderdeel van de Brilmij Groep B.V. ("Brilmij"), alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, (de "Informatie"). Brilmij wijst u erop dat deze Dsiclaimer van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Brilmij adviseert u daarom om geregeld te controleren of de Disclaime zijn gewijzigd

 

Informatie en aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Brilmij besteedt aan de samenstelling van de website en de daarop gepubliceerde Informatie, kan Brilmij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de website en de daarop gepubliceerde Informatie. De op de website opgenomen Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies.

Brilmij is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website, daaronder begrepen schade ten gevolge van de aanwezigheid van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie op deze website, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Brilmij. 

Brilmij is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen maar niet beperkt tot schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Informatie van derden

Eventuele op deze website geplaatste Informatie van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. Brilmij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. 

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar door derden beheerde, externe websites. Brilmij is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de daarin en daarop opgenomen Informatie bij Brilmij. Hieronder zijn nadrukkelijk begrepen alle rechten op de op de website opgenomen en afgebeelde handelsnamen, woord- en beeldmerken en logo's van Brilmij, waaronder, maar niet uitsluitend, WerkenbijPearle, Pearle Opticiens. 

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina, al dan niet door het gebruik van frames of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brilmij.

Ongevraagd ingestuurde ideeën

Indien u ongevraagd of in het kader van door Brilmij georganiseerde acties of wedstrijden ideeën en/of materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan Brilmij via e-mail of anderszins, zal Brilmij gerechtigd zijn deze Materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, één en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Brilmij zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. 

U vrijwaart hierbij Brilmij terzake van alle schade en kosten die Brilmij lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

 Nietigheid

Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Algemene actievoorwaarden Pearle Recruitment winacties

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je een inschrijfformulier hebt ingevuld.
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 17 jaar of ouder.
 3. Medewerkers van GrandVision Benelux zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. GrandVision Benelux is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Pearle Whatsapp Jobalert en/of nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. GrandVision Benelux is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.